មន្រ្តីបណ្តឹងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរ ជាតិនឹងជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី នៅឯអាកាស យានដ្ឋាន

ដោយ អូន ភាព និង Zsombor Peter, ខេមបូឌាដេលី, ថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤

Untitled-1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: